Algemene Voorwaarden
Deze Leveringsvoorwaarden gelden voor de producten of af te nemen diensten van Puresmile.
Informatie over deze producten en diensten kan verkregen worden bij: Pure Smile, Tiel, Email: contact@puresmile.nl
Definities:
Klant(-en)
Een door Pure Smile geregistreerde natuurlijke persoon of rechtspersoon, door of namens wie een product wordt gekocht of een dienst afgenomen.
Ondernemer(s)
de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
Voorwaarden
De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden Pure Smile van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten aan de klant, en voor zover Pure Smile kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de klant van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.
Wij werken voorafgaand aan de behandeling met een intake-formulier, hierin zullen enkele vragen gesteld worden over de gesteldheid van uw gebit.
Onze producten voor het bleken van tanden mogen in ieder geval niet gebruikt worden onder de volgende omstandigheden:
1. Als u medicijnen gebruikt die reageren met de ingrediënten van onze producten voor het bleken van tanden;
2. Als u allergisch bent voor de ingrediënten van deze producten voor het bleken van tanden;
3. Als u last heeft van oraal gerelateerde ziektes.
Heeft u hierover vragen, raadpleeg dan uw (tand)arts. Voor meer informatie neem contact met ons op.
Het bleken van uw tanden is geheel voor eigen risico. Volg altijd de instructie nauwkeurig op welke u mee krijgt na uw behandeling.
Staak meteen de behandeling in geval van symptomen zoals gevoelige tanden of tandvlees en als u witte vlekjes op uw tanden krijgt.
Wij doen er alles aan om producten van de hoogste kwaliteit te leveren. Heeft u vragen over een van de producten op onze site neem dan gerust contact met ons op.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Pure Smile
Vestigings- & bezoekadres: Kleibergsestraat 7, 4001 LE Tiel
Bereikbaarheid:
Maandag t/m dinsdag op afspraak
Woensdag van 11.00 – 19.00
Donderdag van 11.00 – 21.00
Vrijdag t/m zondag van 11:00 – 19:00
Telefoonnummer: 0344 234666
E-mailadres: contact@puresmile.nl
KvK-nummer: 72215771
Btw-identificatienummer: NL

Artikel 2 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 3 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de informatie over de nabehandelings-instructie

Artikel 4 – Registratie van gegevens
1. De klant verklaart zich er mee akkoord, dat PureSmile ten behoeve van haar bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot de klant opneemt in één of meerdere registraties. Op verzoek zal PureSmile informatie omtrent doel en gebruik van zulke registraties aan de klant verstrekken. PureSmile zal deze gegevens niet zonder toestemming, of buiten medeweten, van de klant aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 5 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 6 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf aan de behandeling te worden voldaan.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 7 – Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. In geval van een geschil zijn de door PureSmile vastgelegde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend.
2. Op alle overeenkomsten met PureSmile is Nederlands recht van toepassing.
3. Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost zullen door de meest belanghebbende partij worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
4. Het bleken van uw tanden is geheel op eigen PureSmile stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel mogelijke gevolgen.
5. Houdt u ten alle tijde aan de meegeleverde gebruiksaanwijzing, bleek nooit langer als voorgeschreven.

 

Klik op onderstaande link voor onze Privacy Statement

https://puresmile.nl/privacy-statement/